Code chỉ báo ADX trong Mql4

Chỉ báo ADX là chỉ số định hướng trung bình (Average Directional Index) Chỉ báo ADX gồm các thành phần: một đường ADX có giá trị dao động từ 0 đến 100, được dùng để đo lường sức khỏe của xu hướng. Hai đường Chỉ số chuyển động định hướng (Directional Movement Index) gồm (+DI) và (–DI), thường được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường.

Code ADX trong ngôn ngữ Mql4

Tính toán chỉ số ADX và trả về giá trị

double  iADX(
string symbol, // symbol
int timeframe, // timeframe
int period, // averaging period
int applied_price, // applied price
int mode, // line index
int shift // shift
);

Ví dụ 1: Điều kiện ADX (14) khung thời gian H1, áp dụng giá đóng cửa giá trị ADX lớn hơn 25

iADX(NULL, PERIOD_H1,14,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,current) > 25

Ví dụ 2: Điều kiện ADX (14) khung thời gian H1, áp dụng giá đóng cửa giá trị +DI lớn hơn -DI

iADX(NULL, PERIOD_H1,14,PRICE_CLOSE,MODE_PLUSDI,current) > iADX(NULL, PERIOD_H1,14,PRICE_CLOSE,MODE_MINUSDI,current)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *