Code chỉ báo Moving Average trong MQL4

Chỉ báo Moving Average hay còn gọi là đường trung bình động là một chỉ báo thể hiện giá trị trung bình của giá trên biểu đồ trong một khoảng thời gian. Khi giá thay đổi thì giá trung bình cũng thay đổi theo.

Đường MA được có thể được tính theo giá mờ cửa, đóng của, cao nhất, thấp nhất. Các loại đường trung bình phồ biến hiện nay: SMA, EMA, LWMA,..

Code chỉ báo MA trong Mql4

Tính toán chỉ báo Trung bình động và trả về giá trị

double  iMA(
string symbol, // symbol
int timeframe, // timeframe
int ma_period, // MA averaging period
int ma_shift, // MA shift
int ma_method, // averaging method
int applied_price, // applied price
int shift // shift
);

Ví dụ 1: Đường SMA (10) nằm bên trên SMA (20) khung thời gian H1 áp dụng cho giá đóng cửa

iMA(NULL, PERIOD_H1,10,0,MODE_SMA,PRICE CLOSE,current) > iMA(NULL, PERIOD_H1,20,0,MODE_SMA,PRICE CLOSE,current

Ví dụ 2: Đường EMA (10) cắt lên trên EMA (20) khung thời gian H1 áp dụng cho giá đóng cửa

iMA(NULL, PERIOD_H1,10,0,MODE_EMA,PRICE CLOSE,current+1) < iMA(NULL, PERIOD_H1,20,0,MODE_EMA,PRICE CLOSE,current+1)) && (iMA(NULL, PERIOD_H1,10,0,MODE_EMA,PRICE CLOSE,current) > iMA(NULL, PERIOD_H1,20,0,MODE_EMA,PRICE CLOSE,current)))