Sự khác nhau giữa nhà môi giới, đại lý và nhà tạo lập thị trường

Nhà môi giới, đại lý và nhà tạo lập thị trường là các thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực tài chính và bất động sản để chỉ các vai trò và chức năng khác nhau trong quá trình giao dịch. Dưới đây là sự khác nhau giữa ba khái niệm này:

Nhà môi giới (Broker):

Nhà môi giới là một cá nhân hoặc tổ chức trung gian giữa người mua và người bán trong một giao dịch.
Vai trò của nhà môi giới là kết nối người mua và người bán, tìm kiếm khách hàng tiềm năng hoặc tài sản phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Nhà môi giới hoạt động dựa trên sự ủy quyền của người mua hoặc người bán và nhận hoa hồng hoặc phí dựa trên giá trị giao dịch thành công.

Đại lý (Agent):

Đại lý là một cá nhân hoặc tổ chức đại diện cho người mua hoặc người bán trong quá trình đàm phán và thực hiện giao dịch.
Vai trò của đại lý là đại diện cho lợi ích của khách hàng và làm việc để đạt được mục tiêu của khách hàng.
Đại lý thường được ủy quyền bằng văn bản để đại diện và thực hiện các giao dịch thay mặt khách hàng.

Nhà tạo lập thị trường (Market Maker):

Nhà tạo lập thị trường là một cá nhân hoặc tổ chức mà nhiệm vụ chính là tạo lập và duy trì sự thanh khoản trên thị trường tài chính bằng cách sẵn sàng mua và bán tài sản trong một khoảng thời gian nhất định.
Vai trò của nhà tạo lập thị trường là giữ cho thị trường luôn có sẵn các mức giá mua/bán, tạo điều kiện cho các nhà giao dịch khác có thể tham gia vào thị trường một cách dễ dàng.
Nhà tạo lập thị trường có thể thu được lợi nhuận từ sự khác biệt giữa giá mua và giá bán của tài sản, gọi là spread.


Tóm lại, nhà môi giới đóng vai trò trung gian kết nối người mua và người bán, đại lý đại diện cho khách hàng trong giao dịch, và nhà tạo lập thị trường