Mã nguồn Bollinger Bands trên MQL4

Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong giao dịch chứng khoán và ngoại hối. Nó được phát triển bởi John Bollinger vào những năm 1980 và giúp nhà giao dịch xác định các vùng giá phù hợp để mua và bán.

Trong ngôn ngữ lập trình MQL4, mã Bollinger Bands là một chương trình phần mềm có tính năng tính toán và hiển thị các dải giá Bollinger trên biểu đồ. Mã này sử dụng các đường trung bình động và độ lệch chuẩn để tính toán các giá trị giới hạn cho các dải giá trên biểu đồ.

Với mã Bollinger Bands trên MQL4, nhà giao dịch có thể tùy chỉnh các tham số như độ rộng của dải giá, số lượng thanh tính toán, và các tham số phụ thuộc vào động lực học giá để tạo ra các đường Bollinger Bands phù hợp với chiến lược giao dịch của mình.

Điều này giúp nhà giao dịch dễ dàng xác định các vùng giá có tiềm năng để mua hoặc bán, giúp tăng hiệu quả giao dịch và giảm rủi ro. Mã Bollinger Bands trên MQL4 là một công cụ mạnh mẽ trong tay nhà giao dịch để phân tích và dự đoán hành động giá trên thị trường.

Chỉ báo Bollinger Bands có sẵng mặc định trên các nền tảng Metatrader, vậy tại sao tôi lại chia sẻ cái này.

Mục đích là với đoạn mã nguồn chúng ta có thể tùy biến lại chỉ báo Bollinger Bands tùy ý mà chỉ báo mặc định không làm được.

Ví dụ:

 • Sử dụng đường trung bình có trọng số EMA thay vì sử dụng đường trung SMA trên Bollinger Bands mặc định, ta có thể sử dụng đường trung bình có trọng số. Điều này có thể giúp đưa ra dự báo chính xác hơn cho các xu hướng của giá.
 • Thay đổi giá trị của độ lệch chuẩn: thay vì sử dụng độ lệch chuẩn có giá trị cố định, ta có thể thay đổi giá trị của nó để phù hợp với tình hình thị trường

Dưới đây là đoạn mã Bollinger Bands mặc định các bạn có thể sao chép về và code lại tùy ý.

#property copyright "Contact"
#property link   "https://www.nhutpham.com"
#include <MovingAverages.mqh>

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_color1 White
#property indicator_color2 White
#property indicator_color3 White
//--- indicator parameters
input int  InpBandsPeriod=20;   // Bands Period
input int  InpBandsShift=0;    // Bands Shift
input double InpBandsDeviations=2.2; // Bands Deviations
//--- buffers
double ExtMovingBuffer[];
double ExtUpperBuffer[];
double ExtLowerBuffer[];
double ExtStdDevBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function             |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(void)
 {
//--- 1 additional buffer used for counting.
  IndicatorBuffers(4);
  IndicatorDigits(Digits);
//--- middle line
  SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
  SetIndexBuffer(0,ExtMovingBuffer);
  SetIndexShift(0,InpBandsShift);
  SetIndexLabel(0,"Bands SMA");
//--- upper band
  SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
  SetIndexBuffer(1,ExtUpperBuffer);
  SetIndexShift(1,InpBandsShift);
  SetIndexLabel(1,"Bands Upper");
//--- lower band
  SetIndexStyle(2,DRAW_LINE);
  SetIndexBuffer(2,ExtLowerBuffer);
  SetIndexShift(2,InpBandsShift);
  SetIndexLabel(2,"Bands Lower");
//--- work buffer
  SetIndexBuffer(3,ExtStdDevBuffer);
//--- check for input parameter
  if(InpBandsPeriod<=0)
   {
   Print("Wrong input parameter Bands Period=",InpBandsPeriod);
   return(INIT_FAILED);
   }
//---
  SetIndexDrawBegin(0,InpBandsPeriod+InpBandsShift);
  SetIndexDrawBegin(1,InpBandsPeriod+InpBandsShift);
  SetIndexDrawBegin(2,InpBandsPeriod+InpBandsShift);
//--- initialization done
  return(INIT_SUCCEEDED);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Bollinger Bands                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
        const int prev_calculated,
        const datetime &time[],
        const double &open[],
        const double &high[],
        const double &low[],
        const double &close[],
        const long &tick_volume[],
        const long &volume[],
        const int &spread[])
 {
  int i,pos;
//---
  if(rates_total<=InpBandsPeriod || InpBandsPeriod<=0)
   return(0);
//--- counting from 0 to rates_total
  ArraySetAsSeries(ExtMovingBuffer,false);
  ArraySetAsSeries(ExtUpperBuffer,false);
  ArraySetAsSeries(ExtLowerBuffer,false);
  ArraySetAsSeries(ExtStdDevBuffer,false);
  ArraySetAsSeries(close,false);
//--- initial zero
  if(prev_calculated<1)
   {
   for(i=0; i<InpBandsPeriod; i++)
    {
     ExtMovingBuffer[i]=EMPTY_VALUE;
     ExtUpperBuffer[i]=EMPTY_VALUE;
     ExtLowerBuffer[i]=EMPTY_VALUE;
    }
   }
//--- starting calculation
  if(prev_calculated>1)
   pos=prev_calculated-1;
  else
   pos=0;
//--- main cycle
  for(i=pos; i<rates_total && !IsStopped(); i++)
   {
   ExtMovingBuffer[i]=SimpleMA(i,InpBandsPeriod,close);
   ExtStdDevBuffer[i]=StdDev_Func(i,close,ExtMovingBuffer,InpBandsPeriod);
   ExtUpperBuffer[i]=ExtMovingBuffer[i]+InpBandsDeviations*ExtStdDevBuffer[i];
   ExtLowerBuffer[i]=ExtMovingBuffer[i]-InpBandsDeviations*ExtStdDevBuffer[i];
   //---
   }
//---- OnCalculate done. Return new prev_calculated.
  return(rates_total);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate Standard Deviation                   |
//+------------------------------------------------------------------+
double StdDev_Func(int position,const double &price[],const double &MAprice[],int period)
 {
//--- variables
  double StdDev_dTmp=0.0;
//--- check for position
  if(position>=period)
   {
   //--- calcualte StdDev
   for(int i=0; i<period; i++)
     StdDev_dTmp+=MathPow(price[position-i]-MAprice[position],2);
   StdDev_dTmp=MathSqrt(StdDev_dTmp/period);
   }
//--- return calculated value
  return(StdDev_dTmp);
 }